Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SKLEP.ICAST.PL z 01.04.2017

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
  1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.icast.pl;
  1.4 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.icast.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
  1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy iCast Medical sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  1.7 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827);
  1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

II. Postanowienia ogólne

  2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.icast.pl;
  2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2.3 Dostępny pod adresem www.sklep.icast.pl sklep internetowy sklep.icast.pl prowadzony jest przez iCast Medical sp. z o.o. KRS 0000016335, NIP 7791033837, REGON 630584737

  Dane adresowe kontaktowe:
  iCast Medical sp. z o.o.
  ul. Karmelkowa 41/11
  52-437 Wrocław
  NIP: PL8943084730
  REGON: 365368007

  Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres office@icast.pl lub pod numerem tel. +48 71 307 11 77 lub +48 607480789 (opłata wg. cennika właściwego operatora). Pytania dot. wymian, zwrotów i reklamacji mogą być kierowane na adres office@icast.pl lub pod numerem tel. +48 71 307 11 77 lub +48 607480789 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
  2.4 Niniejszy regulamin określa w szczególności
  a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
  2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient i następujących minimalnych wymagań technicznych:
  c. przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google
  Chrome, Opera, Safari.
  d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768
  e. Java Script
  2.6 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
  2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma iCast Medical sp. z o.o. prowadząca sklep sklep.icast.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;
  2.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.icast.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;
  2.9 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego;

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach;
  3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;
  3.3 Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe;
  3.4 Administratorem bazy danych klientów Sklepu jest firma iCast Medical sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na ulicy Karmelkowej 41/11;
  3.5 Zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, w celu realizacji umowy sprzedaży oraz powierzania ich do przetwarzania innym podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę, w celu dostarczenia zamówionych towarów w zakresie niezbędnym do jego realizacji;
  3.6 Dane osobowe klientów Sklepu są zabezpieczone zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1422 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);
  3.7 Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego podane dane osobowe mogą zostaćwykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody;
  3.8 Klienci Sklepu poprzez stronę www.sklep.icast.pl mają prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.), a ponadto przysługuje im prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tej ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w ustawie;
  3.9 Klient podczas rejestracji lub w późniejszym czasie może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenia pola [ ] „Chcę otrzymywać e-mail newsletter” lub/i „Chcę otrzymywać SMS newsletter” na przesłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę iCast Medical sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na ulicy Karmelkowej 41/11, w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów. Zgoda, o której mowa może być odwołana w dowolnym momencie;
  3.10 Firma iCast Medical sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient: a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
  c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez iCast Medical sp. z o.o. za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię iCast Medical sp. z o.o.
  3.11 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody iCast Medical sp. z o.o.
  3.12 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  d. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  e. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  f. niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  g. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla iCast Medical sp. z o.o.
  h. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  i. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

  4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.icast.pl , dokonać wyboru towaru, jego marki, kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
  4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
  4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
  4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.
  Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a. przedmiotu zamówienia,
  b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
  c. wybranej metody płatności,
  d. wybranego sposobu dostawy,
  e. czasu dostawy
  4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam, do zapłaty”;
  4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z iCast Medical sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
  4.7 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Nabycie towaru w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terenie UE dla podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych

  5.1 Kiedy czynność/transakcja jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? Czynność jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  a. towar zostanie wywieziony z terytorium kraju, rozumianego jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz następuje w celu wykonania czynności określonych w art.
  7 ustawy VAT na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski;
  b. transakcja została wykonana na rzecz kontrahenta, który jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE;
  5.2 Kto jest kontrahentem wewnątrzwspólnotowych transakcji?
  Kontrahent jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE) lub jest osobą prawną lub fizyczną niebędącą podatnikiem VAT, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE);
  5.3. W celu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru w naszym sklepie prosimy o zaznaczenie w danych zamawiającego "Firma", wybrać docelowy kraj dostawy oraz zaznaczyć opcje "Jestem płatnikiem VAT EU. Zamawiam bez VAT i zobowiązuję się go rozliczyć na terenie swojego kraju". Po pozytywnej weryfikacji danych kontrahenta w tym numeru VAT UE wystawimy Państwu zgodnie z przepisami fakturę ze stawką 0 VAT;

VI. Dostawa

  6.1 Dostawa Towarów odbywa się na warunkach wymienionych na stronie pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia;
  6.2 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej "DPD". Koszty dostawy szczegółowo rozpisane są na stronie kliknij. Poza granice Polski dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL;
  6.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dostawa przesyłek zagranicznych wynosi od 7 do 10 dni roboczych;
  6.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.icast.pl , oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Klienta);

VII. Ceny i metody płatności

  7.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki;
  7.2 Klient na możliwość uiszczenia ceny: przelewem na numer konta bankowego: Bank Polska Kasa Opieki S.A., nr rachunku 22 1240 6768 1111 0010 6902 9904, SWIFT: PKOP PL PW; płatnością w systemie Przelewy24, PayPal;

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni, od dnia w którym weszli Państwo w
  posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  iCast Medical sp. z o.o.
  ul. Karmelkowa 41/11
  52-437 Wrocław
  Tel: + 48 71 307 11 77
  (pn – pt: 8-16)
  mail: office@icast.pl
  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres office@icast.pl . Jeżeli skorzystają z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od
  umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: iCast Medical sp. z o.o., ul. Karmelkowa 41/11, 52-437 Wrocław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.
  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

  9.1 iCast Medical sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym;
  9.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: www.sklep.icast.pl. iCast Medical sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;
  9.3 iCast Medical sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej;

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

  10.1 iCast Medical sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;
  10.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić iCast Medical sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;
  10.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

  iCast Medical sp. z o.o.
  ul. Karmelkowa 41/11
  52-437 Wrocław

  mailowo pod adres office@icast.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie
  www.sklep.icast.pl ;
  10.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;
  10.5 iCast Medical sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

XI. Postanowienia końcowe

  11.1 iCast Medical sp. z o.o. jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. iCast Medical sp. z o.o. posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. iCast Medical sp. z o.o. nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej;
  11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy iCast Medical sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;
  11.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy iCast Medical sp. z o.o. prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę iCast Medical sp. z o.o.;
  11.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;