Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SKLEP.ICAST.PL z 01.02.2021

  1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Sprzedawca- sklep.icast.pl prowadzony jest przez iCast Medical sp. z o.o. KRS 0000636151, NIP 8943084730, REGON 365368007

Dane adresowe i kontaktowe:
iCast Medical sp. z o.o.
ul. Karmelkowa 41/11
52-437 Wrocław.

Tel.: +48 71 307 11 77

e-mail: office@icast.pl

1.2 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.3 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
1.4 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.icast.pl;
1.5 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.icast.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
1.6 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.7 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy iCast Medical sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.8 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

  1. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.icast.pl;
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2.3 Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres office@icast.pl lub pod numerem tel. +48 71 307 11 77 lub +48 607480789 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
2.4 Niniejszy regulamin określa w szczególności
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
2.5 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma iCast Medical sp. z o.o. prowadząca Sklep Internetowy sklep.icast.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;
2.6 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.icast:;

2.7 Opisy produktów zamieszczone w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek wyrobów medycznych. Kupujący we własnym zakresie powinien zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką bądź skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Administrator sklepu internetowego sklep.icast.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zawartych w serwisie.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego icast.pl jest rejestracja w jego ramach;
3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;
3.3 Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe;
3.4 Administratorem bazy danych klientów Sklepu jest firma iCast Medical sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;

3.6 Dane osobowe w sklepie internetowym iCast.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej “RODO” lub “Rozporządzenie RODO”;
3.8 Klienci Sklepu poprzez stronę www.sklep.icast.pl mają prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. Zm.)

3.9 Klient podczas rejestracji lub w późniejszym czasie może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenia pola [ ] „Chcę otrzymywać e-mail newsletter” lub/i „Chcę otrzymywać SMS newsletter” na przesłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną;

  1. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.icast.pl , dokonać wyboru towaru, jego marki, kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.
Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. przedmiotu zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c. wybranej metody płatności,
d. czasu dostawy
4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam, do zapłaty”;
4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z iCast Medical sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
4.7 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

  1. Dostawa

6.1 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Koszty dostawy szczegółowo rozpisane są na stronie kliknij. Poza granice Polski dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL;
6.2 Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dostawa przesyłek zagranicznych wynosi od 7 do 10 dni roboczych;

VII. Ceny i metody płatności

7.1 . Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym sklep.icast.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT);
7.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny: przelewem na numer konta bankowego: mBank S.A. [PLN]: 96 1140 2004 0000 3702 7940 6986 płatnością w systemie Przelewy24, PayPal;

7.3. Dowód zakupu przesyłany jest w formie e-faktury na adres e-mail Zamawiającego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (§ 3). Na wyraźne życzenie Zamawiającego, wysyłamy fakturę w formie papierowej.

VIII. Odstąpienie od umowy

8.1 Zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U. nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, bez podania przyczyny zwrotowi nie podlegają leki i wyroby medyczne.

8.2 W przypadku uznania reklamacji (towar uszkodzony, niezgodny z zamówieniem, przeterminowany itp.) nastąpi wymiana towaru lub wypłata równowartości zareklamowanego towaru na Państwa konto bankowe w ciągu 14 dni.

  1. Zwrot towaru

9.1 Towar może zostać zwrócony pod warunkiem, że spełnia następujące wymagania :

9.2 towar nie jest uszkodzony, jest kompletny, czysty, nie nosi znamion jego użytkowania (w tym posiada oryginalne nieuszkodzone opakowanie),

9.3 towar znajduje się w ofercie handlowej Sprzedawcy.

  1. Reklamacje i gwarancja jakości, odpowiedzialność Sprzedawcy

Poniższe przepisy dotyczące gwarancji jakości wiążą Sprzedawcę wyłącznie wówczas, gdy w związku z dostawą nie doręczył Kupującemu karty gwarancyjnej innego producenta lub dystrybutora towaru.

10.1Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski przez okres minimum jednego roku.

10.2 Warunkiem skorzystania z gwarancji jakości Sprzedawcy jest uregulowanie ceny w całości.

10.3 O ile z innych dokumentów (w szczególności umowy, oferty, doręczonej karty gwarancyjnej) nie wynika co innego, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i jest liczony od daty dokonania przez Kupującego odbioru towaru, a w wypadku w którym Kupujący nie wykona obowiązku odbioru towaru w uzgodnionym przez Strony terminie, od daty, kiedy zgodnie z ustaleniami Stron towar miał zostać odebrany.

10.4 Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni roboczych od dnia wykrycia wady, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Do reklamacji należy załączyć kartę gwarancyjną (o ile została wydana), dowód zakupu oraz zdjęcia lub film pozwalające na weryfikację występowania wady.

10.5 Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej złożenia oraz dostarczenie towaru dotkniętego wadą do punktu serwisowego gwaranta.

10.6 W wypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca w terminie 14 dni usunie wadę poprzez nieodpłatną naprawę, lub wymianę towaru na nowy wolny od wad. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Sprzedawcy. W wypadku w którym naprawa towaru lub jego wymiana nie jest możliwa, albo wiązałaby się z koniecznością poniesienia niewspółmiernych do wartości towaru kosztów Sprzedawca może zdecydować o załatwieniu reklamacji poprzez zwrot Kupującemu uiszczonej przez niego ceny.

10.7 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości jeżeli:

10.7.1 towar został zniszczony, uszkodzony, lub utracony na skutek działań Kupującego, osoby trzeciej, lub na skutek działania siły wyższej,

10.7.2 wada towaru jest spowodowana niewłaściwym korzystaniem z towaru, w szczególności jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, instrukcją obsługi, zaniechaniem wymaganych czynności regulacyjnych lub konserwacyjnych,

10.7.3 wada towaru powstała w wyniku uszkodzenia mechanicznego,

10.7.4 Kupujący dokonał w okresie gwarancji samodzielnych napraw, przeróbek, lub wymienił części składowe towaru niezgodnie z instrukcją lub innymi zaleceniami producenta,

10.7.5 wada wynika z eksploatacji towaru, naturalnego zużycia towaru, lub jego części składowych.

  1. W związku z udzieloną przez Sprzedawcę lub innego producenta, albo dystrybutora towaru gwarancją jakości wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
  2. Postanowienia końcowe

11.1 iCast Medical sp. z o.o. jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. iCast Medical sp. z o.o. posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. iCast Medical sp. z o.o. nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej;
11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy iCast Medical sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;
11.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy iCast Medical sp. z o.o. prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę iCast Medical sp. z o.o.;
11.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;